Personuppgifter / GDPR

Din integritet är viktig för oss. Denna policy beskriver hur vi behandlar, lagrar och hanterar dina personuppgifter när vi är personuppgiftsansvariga. Det kan vara när du lämnar en intresseanmälan för våra tjänster, blir kund hos oss eller när du söker arbete hos oss.
Våra kundföretag är personuppgiftsansvariga för de uppgifter som de uppdrar oss att hantera. I denna policy behandlas inte då vi är personuppgiftsbiträde närmare. Detta hanteras i personuppgiftsbiträdesavtal direkt med varje kund.

FÖR VILKA ÄNDAMÅL BEHANDLAR VI PERSONUPPGIFTER

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig i samband med att du blir kund hos oss, kontaktar oss eller söker anställning hos oss, kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan, så kallad tredje part. De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande:

 • Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig.
 • Uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag.

Nedan följer information om vilka personuppgiftbehandlingar som finns.

Tillhandahålla och fullgöra avtal om tjänster/varor

Vi behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra vårt avtal och tillhandahålla tjänster/varor till dig. Vi behandlar personuppgifter för vår administration och fakturering av tjänsterna/varorna, för kreditupplysningsändamål, för att hantera klagomål och reklamationer, för att hjälpa dig vid frågor om din tjänst/vara när du kontaktar vår kundservice samt i övrigt för att tillvarata våra rättigheter och fullgöra våra skyldigheter enligt vårt avtal med dig. När du haft en kundrelation hos oss så behöver vi spara dina uppgifter för att fullfölja avtal och enligt berättigat intresse. Det kommer vi att göra i 10 år.

Personuppgifter vi hanterar i denna behandling är:

 • Kontaktuppgifter såsom namn, adress, e-postadress, telefonnummer
 • Identitetsuppgifter såsom personnummer, organisationsnummer
 • Ekonomiska uppgifter såsom bankkontonummer och andra bankrelaterade uppgifter

Marknadsföring

Vi behandlar personuppgifter för att möjliggöra marknadsföring av varor/tjänster till dig och att möjliggöra utskick av nyhetsbrev för de tjänster/varor du är intresserad av generellt samt information om företaget. Vidare även att möjliggöra inbjudan till evenemang inom området för ditt intresse. Rättslig grund för behandlingen är enligt berättigat intresse eller att du lämnat samtycke. Vi sparar dina uppgifter tills du invänder mot behandlingen eller drar tillbaka ditt samtycke.

Personuppgifter vi hanterar i denna behandling är:

 • Kontaktuppgifter såsom namn, adress, e-postadress, telefonnummer

Anställning

Vi behandlar dina personuppgifter i samband med att du söker lediga tjänster eller anmäler ditt intresse för anställning hos oss. Bolaget behandlar dina personuppgifter för att bedöma din ansökan och genomföra rekryteringsprocessen. Under pågående rekryteringsprocess eller vid anställning har behandlingen sin rättsliga grund i avtal. Efter avslutad rekryteringsprocess sparar vi endast dina uppgifter om du lämnat samtycke.

Personuppgifter vi hanterar i denna behandling är:

 • Kontaktuppgifter såsom namn, adress, e-postadress, telefonnummer
 • Identitetsuppgifter såsom personnummer, organisationsnummer
 • Arbetsrelaterade uppgifter såsom anställningsuppgifter, ansökningar, CV, personligt brev

Cookies

Cookies är små textfiler som lagras på din enhet när du besöker oss. Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse, anpassa innehåll och analysera trafik. Genom att använda vår webbplats samtycker du till användningen av cookies. Du kan hantera och ändra dina cookie-inställningar i din webbläsare.

Kontaktformulär och e-post

När du skickar information från ett kontaktformulär på vår webbplats eller via e-post behandlar vi dina uppgifter med stöd av intresseavvägning. Skicka inte känsliga personuppgifter i oskyddad e-post. Vi kan komma att spara dina uppgifter i vårt e-postsystem i upp till 30 månader, därefter raderas uppgifterna. Inkommer uppgifter som behövs för att fullgöra ett avtal och behöver sparas längre tid, flyttas dessa till ett annat lämpligare system.

LAGRING OCH ÖVERFÖRING AV INFORMATION TILL TREDJE PART

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut registrerades personuppgifter till utomstående om den registrerade inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till utomstående säkerställer vi att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Vi skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig åtkomst. Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för sina arbetsuppgifter har tillgång till dem.

För det fall dina personuppgifter överförs till tredje part eller utanför EES försäkrar vi att lämpliga åtgärder finns på plats för att skydda dina personuppgifter och för att säkerställa att de alltid behandlas i enlighet med lagen.

Tjänsteleverantörer

För att uppfylla ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter och för att uppfylla de krav som vi är skyldiga såsom företag, delar vi personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster till oss. Dessa företag får endast behandla personuppgifter enligt det personuppgiftsbiträdesavtal som tecknas med företaget och enligt de instruktioner som de får i samband med detta. De får inte använda dina personuppgifter för egna ändamål och de är skyldiga enligt lag och avtal att skydda dina personuppgifter. En tjänsteleverantör får inte dela dina personuppgifter med tredje part eller underleverantör utan att vi godkänner detta.

Myndigheter

Vi kan lämna nödvändig information till myndigheter om vi är skyldiga enligt lag att göra det. Denna information kan omfatta dina personuppgifter. I samband med en rättstvist kan det vara aktuellt att även överföra information som kan innehålla personuppgifter till övriga parter i tvisten.

DINA RÄTTIGHETER

Som registrerad hos oss har du följande rättigheter:Du har rätt att begära ett registerutdrag där du kan se vilka personuppgifter vi har om dig.

 • Du har rätt att begära rättning om vi har felaktig eller ofullständig personuppgift registrerad om dig.
 • Du har rätt att få dina personuppgifter raderade under dessa förutsättningar:
  • Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål de samlades in.
  • Om uppgifterna sparas med ditt samtycke och du återkallar samtycket.
  • Om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.
  • Om personuppgifterna har behandlats olagligt.
  • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.
  • Om du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.

   Rätten att få personuppgifter raderade gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (till exempel bokföringslagen) att behålla uppgifterna.
 • Du har rätt till dataportabilitet (rätt att få dina personuppgifter flyttade) under förutsättning att den rättsliga grunden är samtycke eller avtal och det du kan få ut är personuppgifter som rör dig, som du själv tillhandahållit eller som genererats av dina handlingar/aktiviteter.
 • Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du begär en begränsning av din behandling av personuppgifter kan det dock medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid som begränsningen är gällande.
 • Du har rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling som har intresseavvägning som rättslig grund. För att vi ska kunna fortsätta med den aktuella behandlingen behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.
 • Du har alltid rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring. Görs en invändning mot direktmarknadsföring, får personuppgifterna inte längre behandlas för sådana ändamål.

Om du inte är nöjd med det svar du har fått från oss har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten.

KONTAKT

Personuppgiftsansvarig är WIBAI AB, 559169-0978.

Om du har frågor om personuppgifter, vänligen kontakta oss:

info@wibai.se
0155-19 08 30